§ 1 Navn og adresse

1. Menighedens navn er: Strandvejskirken.

2. Menigheden blev stiftet den 7. marts 1886 i Helsingør og er tilsluttet kirkesamfundet

Evangelisk Frikirke Danmark.

3. Kirkens adresse er: Humlebæk Strandvej 54, Humlebæk


§ 2 Formål

1. Menighedens formål er at være et kristent fællesskab for børn, unge og voksne.

2. Menighedens opgaver er:

a. at være et åbent fællesskab for alle, der med Kristus som vejviser søger at modnes og

udvikles til et liv i kærlighed for Gud og for sin næste.

b. at efterleve missionsbefalingen og arbejde for evangeliets udbredelse i Danmark såvel

som resten af verden.


§ 3 Medlemskab af Evangelisk Frikirke Danmark

1. Menigheden tilslutter sig Evangelisk Frikirke Danmark formål, love og vedtægter samt

det kirke- og menighedssyn, bibelsyn og den sakramenteopfattelse, som er formuleret

i kirkesamfundets første synode af 1967.

2. Menigheden deltager i Evangelisk Frikirke Danmarks fælles opgaver og økonomi.


§ 4 Medlemmer

1. Som medlem af menigheden optages enhver, der bekender sig til troen på Jesus

Kristus som Herre og Frelser (iflg. den apostolske trosbekendelse) – og som i øvrigt

kan tilslutte sig § 2.

2. Anmodning om optagelse eller overflytning fra en anden menighed rettes præst eller

menighedsråd, der sammen afgør om optagelse kan finde sted.

3. Hvis man ønsker at beholde sit medlemskab i et andet frikirkesamfund tilsluttet

Danske Kirkers Råd, kan man optages som associeret medlem i menigheden.

Associerede medlemmer har fulde medlemsrettigheder.

4. Som medlem af menigheden indgår man i et fællesskab med de rettigheder og

muligheder såvel som gensidige forpligtelser, dette indebærer.

Se vedhæftede bilag.

5. Udmeldelse af menigheden kan, til enhver tid, ske ved skriftlig henvendelse til

menighedsrådet.


§ 5 Menighedsmøde/Årsmøde.

1. Menighedsmødet/årsmødet er menighedens øverste myndighed.

2. Indkaldelse skal ske skriftligt senest to uger før mødets afholdelse.

3. Under menighedsmødet hører:

• Godkendelse af referat

• Behandling af forslag

• Større bevillinger og økonomiske dispositioner

• Vedtægtsændringer

• Ansættelser

• Drøftelse af menighedens arbejde og økonomi


Årsmøde

4. Hvert år i 1. kvartal afholdes ordinært årsmøde.

Årsmødet skal have følgende punkter på

dagsordenen:

• Valg af dirigent

• Godkendelse af referat

• Godkendelse af menighedsrådets årsberetning

• Godkendelse af revideret årsregnskab

• Valg af medlemmer til menighedsrådet

• Valg af suppleanter

• Valg af revisorer

• Behandling af forslag

• Forelæggelse af budget til godkendelse

5. Ethvert medlem kan indsende forslag til behandling på menighedsmødet/årsmødet.

Forslag skal være menighedsrådet i hænde senest to uger før mødet.

6. Endelig dagsorden udsendes til alle medlemmer senest én uge før

menighedsmødet/årsmødet.

7. Over alle beslutninger på menighedsmødet/årsmødet tages referat, der underskrives

af menighedsrådet.

8. Der kan indkaldes til menighedsmøde hvis 1/5 af menighedens medlemmer eller et

flertal i menighedsrådet ønsker det.

9. Hvert medlem har tale- og stemmeret ved menighedsmødet/årsmødet. Det er muligt

at stemme pr. brev eller ved fuldmagt, der senest skal afleveres til menighedsrådet

ved mødets begyndelse.

10. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal. Hvis et forslag kun opnår ringe

stemmemajoritet, kan menighedsrådet beslutte at udsætte afgørelsen til næste

menighedsmøde.

11. Skriftlig afstemning skal foretages, når ét medlem ønsker det.

12. Alle personvalg skal være skriftlige.

13. Køb og salg af fast ejendom kan kun ske ved beslutning på et menighedsmøde, hvor

sagen tydeligt fremgår af indkaldelsen, og hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer

stemmer for.

Hvis mødet ikke samler 2/3 af samtlige medlemmer foretages en vejledende

afstemning blandt de fremmødte. Hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for, kan der

indkaldes til et nyt menighedsmøde, hvor forslaget kan vedtages med simpelt flertal.


§ 6 Menighedsrådet

1. Menighedsrådet er ansvarligt for menighedens åndelige og administrative ledelse.

Menighedsrådet godkender ledere til arbejdsgrene og permanente udvalg.

Menighedsrådet er ansvarlig for, at menighedsmødets beslutninger udføres.

Menighedsrådet består af 5 eller 7 medlemmer.

2. Menighedens præst(er) deltager i menighedsrådets møder.

3. Menighedsrådets medlemmer skal være åndelige vejledere i menigheden. De skal føre

tilsyn med menighedens forskellige arbejdsgrene, drage omsorg for medlemmerne og

så vidt muligt mægle og vejlede i uenigheder i overensstemmelse med Bibelens

budskab. De er ansvarlige for forkyndelsen og sakramenternes forvaltning. De skal

være opmærksomme på medlemmernes gudgivne nådegaver og talenter, så de

udvikles til – og bekræftes i – tjenester i menigheden.

4. Det er menighedsrådets opgave at vejlede og formane i situationer, hvor et medlem i

menigheden lever et liv, der er i åbenlys modsætning til den kristne bekendelse og

menighedens almene anerkendte normer. Hvis formaningen ikke har nogen virkning,

kan menighedsrådet anmode vedkommende om at træde ud af menigheden. Afvises

denne anmodning, kan menighedsrådet indstille til menighedsmødet, at den

pågældende udelukkes af menigheden – Et udelukket medlem kan genoptages,

såfremt gensidig forståelse og forsoning finder sted.

5. Menighedsrådets medlemmer vælges på menighedens årsmøde for en toårig periode

med afgang af 2(3) eller 3(4) medlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted.

6. Et rådsmedlem skal opnå 2/3 af de afgivne stemmer for at blive valgt.

7. Menighedsrådet konstituerer sig selv med formand, sekretær og økonomisekretær.

8. Der tages referat af menighedsrådets møder. Dette underskrives af menighedsrådets

medlemmer.

9. Menighedsrådet har ansvar for at udarbejde et budget for menighedens økonomi, som

godkendes på årsmødet. Menighedsrådet har ansvar for at budgettet overholdes.

Tillægsbevillinger kan opnås efter § 5.3


§ 7 Regnskab og revision

1. Menighedens regnskabsår følger kalenderåret.

2. Årsregnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges på skift af årsmødet for en toårig

periode.


§ 8 Tegning og hæftelse

1. Menigheden forpligtes udadtil ved underskrifter af to af menighedsrådet udpegede

personer i forening. Disse kan alene agere på baggrund af råds- menighedsårsmødernes

beslutningsreferater indenfor rammerne af den af menigheden

godkendte økonomi, herunder budget og tillægsbevillinger.

2. Menighedens medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, der påhviler

menigheden, og de har ingen personlig ejendomsret over menighedens ejendele.


§ 9 Mediation

1. Uenighed i menigheden skal altid søges løst lokalt gennem menighedens

vedtægtsmæssige instanser, års- menigheds- og rådsmøder og/eller formelle

mæglings-møder hvor rådet samtaler med parterne for at bilægge uenigheden.

2. Hvis der i menigheden opstår uenighed, som ikke kan løses lokalt, skal parterne

medvirke til mediation, såfremt der kan udpeges en egnet mediator. En mediator skal

nyde fuld tillid fra alle sagens parter for at kunne udpeges. Processen ”mediation” og

mediator besluttes på et menigheds- eller årsmøde.

Mediation foregår efter de retningslinjer, der er beskrevet i vedhæftede bilag.

Såfremt uenigheden ikke kan løses lokalt (§ 9.1), og mediation (§ 9.2), efter seriøse

forsøg, mislykkes, eller det ikke er muligt at udpege en kvalificeret mediator, gælder §

9.3

3. Evangelisk Frikirke Danmarks landsledelse har den endelige afgørelse. Indeholder

uenigheden retten til den fortsat brug og ejerskab af menighedens ejendomme og

øvrige aktiver, tilfalder ejendommene og de øvrige aktiver den part, som landsledelsen

giver medhold. Passiver følger den part der får tildelt retten til aktivet.

4. Undtagelse for § 9.3. I tilfælde af uenighed om menighedens medlemskab af

Evangelisk Frikirke Danmark, hvor landsledelsen vil være inhabilt, kan spørgsmålet

alene afgøres iht. disse vedtægters bestemmelser herom i § 11.


§ 10 Opløsning af menigheden

1. Menigheden opløses, hvis menighedens medlemstal bliver mindre end fem.

2. Ved opløsning af menigheden tilfalder menighedens formue Evangelisk Frikirke

Danmark

3. Menigheden kan opløse sig selv, indgå fusion, eller deling efter retningslinjerne i § 12


§ 11 Udmeldelse af Evangelisk Frikirke Danmark

1. Udmeldelse af Evangelisk Frikirke Danmark kan ske, såfremt beslutningen er

vedtaget med 2/3 af menighedens medlemmer på et menighedsmøde.

2. Landsledelsen skal med 2 måneders varsel være skriftligt indbudt til menighedsmødet

og have lejlighed til at tale Evangelisk Frikirke Danmarks sag.

3. Hvis mødet ikke samler 2/3 af menighedens medlemmer foretages en vejledende

afstemning blandt de fremmødte.

Hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for en udmeldelse, kan der indkaldes til et nyt

menighedsmøde. Det kan tidligst finde sted 6 måneder efter det første møde.

Ved dette møde kan udmeldelse vedtages med simpelt flertal.


§ 12 Ændring af vedtægter

1. Vedtægtsændringer kan kun ske ved beslutning på et menighedsmøde/årsmøde, og

hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for. Hvis mødet ikke samler 2/3 af

samtlige medlemmer foretages en vejledende afstemning blandt de fremmødte. Hvis

2/3 af de fremmødte stemmer for, kan der indkaldes til et nyt menighedsmøde, hvor

vedtægtsændringerne kan vedtages med simpelt flertal.

Vedtaget på menighedsmødet den 11. december 2022


Bilag 1

Ad § 4.4 – Medlemmer

Et menighedsfællesskab er både et åndeligt, socialt og et juridisk fællesskab. Ved at søge

medlemskab i menigheden udtrykker man ønske om at blive en del af dette fællesskab

på flere områder:

a. det sociale, hvor man bliver en del af en levende organisme, der anser gensidig

omsorg og opmærksomhed for vigtig.

b. det tjenestemæssige, hvor man udfordres til at finde og udvikle sine gudgivne evner og

gaver og tage del i de funktioner og tjenester, der svarer hertil.

c. det juridiske, hvor man får del i de rettigheder, menigheden har i forhold til kirkelige

handlinger med borgerlig gyldighed, skattevæsenets fradragsregler o. lign.

d. det økonomiske, hvor man efter evne forsøger at bidrage til menighedens fælles

økonomi.

e. det praktiske, hvor man på menighedsmøderne eller gennem referater herfra bliver

orienteret om menighedens liv – og hvor man i det omfang, det er muligt tager

medansvar for dens virke, så som ledelse, diverse arbejdsgrene, praktisk arbejde, osv.


Bilag 2

Ad § 9.2 – Mediation

Frivillighed: Mediation er fuldstændig frivillig, og det vil være muligt for både parterne og

mediator at forlade mediationen, såfremt de måtte ønske det.

Fortrolighed: Alt, hvad der bliver sagt og udvekslet under mediationen, er fortroligt,

hvilket sikrer, at parterne kan tale fuldstændig frit under selve processen.

Mediator upartisk: Mediator vil altid sørge for, at ingen af parterne er i tvivl om, at

han/hun ikke tager parti for den ene eller den anden part, ligesom mediator heller ikke

selv vil have nogen interesse i udfaldet af mediationen, hvilket sikrer, at parterne trygt

kan få deres konflikter løst ved mediation.

Struktureret proces: Selve processen, der ledes af mediator, vil af mediator være

struktureret på en sådan måde, at parterne får de optimale betingelser for selv at få løst

deres fælles konflikt. Under mediationen forhandler parterne udelukkende ved mediators

tilstedeværelse, eller via mediator.

Tredje personen træffer ingen afgørelse, det gør parterne selv: Det understreges således,

at mediator er behjælpelig med selve processen. Løsningen ligger hos parterne selv, og at

det således ikke kan forventes, at der vil blive truffet nogen afgørelse, af mediator.

Parterne kan beslutte en gang at gentage mediations-processen med en ny mediator,

såfremt de ønsker det.

 • Godkendelse af referat
 • Behandling af forslag
 • Større bevillinger og økonomiske dispositioner
 • Vedtægtsændringer
 • Ansættelser
 • Drøftelse af menighedens arbejde og økonomi
  Årsmøde
 1. Hvert år i 1. kvartal afholdes ordinært årsmøde.
  Årsmødet skal have følgende punkter på
  dagsordenen:
 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af referat
 • Godkendelse af menighedsrådets årsberetning
 • Godkendelse af revideret årsregnskab
 • Valg af medlemmer til menighedsrådet
 • Valg af suppleanter
 • Valg af revisorer
 • Behandling af forslag
 • Forelæggelse af budget til godkendelse
 1. Ethvert medlem kan indsende forslag til behandling på menighedsmødet/årsmødet.
  Forslag skal være menighedsrådet i hænde senest to uger før mødet.
 2. Endelig dagsorden udsendes til alle medlemmer senest én uge før
  menighedsmødet/årsmødet.
 3. Over alle beslutninger på menighedsmødet/årsmødet tages referat, der underskrives
  af menighedsrådet.
 4. Der kan indkaldes til menighedsmøde hvis 1/5 af menighedens medlemmer eller et
  flertal i menighedsrådet ønsker det.
 5. Hvert medlem har tale- og stemmeret ved menighedsmødet/årsmødet. Det er muligt
  at stemme pr. brev eller ved fuldmagt, der senest skal afleveres til menighedsrådet
  ved mødets begyndelse.
 6. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal. Hvis et forslag kun opnår ringe
  stemmemajoritet, kan menighedsrådet beslutte at udsætte afgørelsen til næste
  menighedsmøde.
 7. Skriftlig afstemning skal foretages, når ét medlem ønsker det.
 8. Alle personvalg skal være skriftlige.
 9. Køb og salg af fast ejendom kan kun ske ved beslutning på et menighedsmøde, hvor
  sagen tydeligt fremgår af indkaldelsen, og hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer
  stemmer for.
  Hvis mødet ikke samler 2/3 af samtlige medlemmer foretages en vejledende
  afstemning blandt de fremmødte. Hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for, kan der
  indkaldes til et nyt menighedsmøde, hvor forslaget kan vedtages med simpelt flertal.

  § 6 Menighedsrådet
 10. Menighedsrådet er ansvarligt for menighedens åndelige og administrative ledelse.
  Menighedsrådet godkender ledere til arbejdsgrene og permanente udvalg.
  Menighedsrådet er ansvarlig for, at menighedsmødets beslutninger udføres.
  Menighedsrådet består af 5 eller 7 medlemmer.
 11. Menighedens præst(er) deltager i menighedsrådets møder.
 12. Menighedsrådets medlemmer skal være åndelige vejledere i menigheden. De skal føre
  tilsyn med menighedens forskellige arbejdsgrene, drage omsorg for medlemmerne og
  så vidt muligt mægle og vejlede i uenigheder i overensstemmelse med Bibelens
  budskab. De er ansvarlige for forkyndelsen og sakramenternes forvaltning. De skal
  være opmærksomme på medlemmernes gudgivne nådegaver og talenter, så de
  udvikles til – og bekræftes i – tjenester i menigheden.
 13. Det er menighedsrådets opgave at vejlede og formane i situationer, hvor et medlem i
  menigheden lever et liv, der er i åbenlys modsætning til den kristne bekendelse og
  menighedens almene anerkendte normer. Hvis formaningen ikke har nogen virkning,
  kan menighedsrådet anmode vedkommende om at træde ud af menigheden. Afvises
  denne anmodning, kan menighedsrådet indstille til menighedsmødet, at den
  pågældende udelukkes af menigheden – Et udelukket medlem kan genoptages,
  såfremt gensidig forståelse og forsoning finder sted.
 14. Menighedsrådets medlemmer vælges på menighedens årsmøde for en toårig periode
  med afgang af 2(3) eller 3(4) medlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted.
 15. Et rådsmedlem skal opnå 2/3 af de afgivne stemmer for at blive valgt.
 16. Menighedsrådet konstituerer sig selv med formand, sekretær og økonomisekretær.
 17. Der tages referat af menighedsrådets møder. Dette underskrives af menighedsrådets
  medlemmer.
 18. Menighedsrådet har ansvar for at udarbejde et budget for menighedens økonomi, som
  godkendes på årsmødet. Menighedsrådet har ansvar for at budgettet overholdes.
  Tillægsbevillinger kan opnås efter § 5.3
  § 7 Regnskab og revision
 19. Menighedens regnskabsår følger kalenderåret.
 20. Årsregnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges på skift af årsmødet for en toårig
  periode.
  § 8 Tegning og hæftelse
 21. Menigheden forpligtes udadtil ved underskrifter af to af menighedsrådet udpegede
  personer i forening. Disse kan alene agere på baggrund af råds- menighedsårsmødernes
  beslutningsreferater indenfor rammerne af den af menigheden
  godkendte økonomi, herunder budget og tillægsbevillinger.
 22. Menighedens medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, der påhviler
  menigheden, og de har ingen personlig ejendomsret over menighedens ejendele.

  § 9 Mediation
 23. Uenighed i menigheden skal altid søges løst lokalt gennem menighedens
  vedtægtsmæssige instanser, års- menigheds- og rådsmøder og/eller formelle
  mæglings-møder hvor rådet samtaler med parterne for at bilægge uenigheden.
 24. Hvis der i menigheden opstår uenighed, som ikke kan løses lokalt, skal parterne
  medvirke til mediation, såfremt der kan udpeges en egnet mediator. En mediator skal
  nyde fuld tillid fra alle sagens parter for at kunne udpeges. Processen ”mediation” og
  mediator besluttes på et menigheds- eller årsmøde.
  Mediation foregår efter de retningslinjer, der er beskrevet i vedhæftede bilag.
  Såfremt uenigheden ikke kan løses lokalt (§ 9.1), og mediation (§ 9.2), efter seriøse
  forsøg, mislykkes, eller det ikke er muligt at udpege en kvalificeret mediator, gælder §
  9.3
 25. Evangelisk Frikirke Danmarks landsledelse har den endelige afgørelse. Indeholder
  uenigheden retten til den fortsat brug og ejerskab af menighedens ejendomme og
  øvrige aktiver, tilfalder ejendommene og de øvrige aktiver den part, som landsledelsen
  giver medhold. Passiver følger den part der får tildelt retten til aktivet.
 26. Undtagelse for § 9.3. I tilfælde af uenighed om menighedens medlemskab af
  Evangelisk Frikirke Danmark, hvor landsledelsen vil være inhabilt, kan spørgsmålet
  alene afgøres iht. disse vedtægters bestemmelser herom i § 11.
  § 10 Opløsning af menigheden
 27. Menigheden opløses, hvis menighedens medlemstal bliver mindre end fem.
 28. Ved opløsning af menigheden tilfalder menighedens formue Evangelisk Frikirke
  Danmark
 29. Menigheden kan opløse sig selv, indgå fusion, eller deling efter retningslinjerne i § 12
  § 11 Udmeldelse af Evangelisk Frikirke Danmark
 30. Udmeldelse af Evangelisk Frikirke Danmark kan ske, såfremt beslutningen er
  vedtaget med 2/3 af menighedens medlemmer på et menighedsmøde.
 31. Landsledelsen skal med 2 måneders varsel være skriftligt indbudt til menighedsmødet
  og have lejlighed til at tale Evangelisk Frikirke Danmarks sag.
 32. Hvis mødet ikke samler 2/3 af menighedens medlemmer foretages en vejledende
  afstemning blandt de fremmødte.
  Hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for en udmeldelse, kan der indkaldes til et nyt
  menighedsmøde. Det kan tidligst finde sted 6 måneder efter det første møde.
  Ved dette møde kan udmeldelse vedtages med simpelt flertal.
  § 12 Ændring af vedtægter
 33. Vedtægtsændringer kan kun ske ved beslutning på et menighedsmøde/årsmøde, og
  hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for. Hvis mødet ikke samler 2/3 af
  samtlige medlemmer foretages en vejledende afstemning blandt de fremmødte. Hvis
  2/3 af de fremmødte stemmer for, kan der indkaldes til et nyt menighedsmøde, hvor
  vedtægtsændringerne kan vedtages med simpelt flertal.

  Bilag 1
  Ad § 4.4 – Medlemmer
  Et menighedsfællesskab er både et åndeligt, socialt og et juridisk fællesskab. Ved at søge
  medlemskab i menigheden udtrykker man ønske om at blive en del af dette fællesskab
  på flere områder:
  a. det sociale, hvor man bliver en del af en levende organisme, der anser gensidig
  omsorg og opmærksomhed for vigtig.
  b. det tjenestemæssige, hvor man udfordres til at finde og udvikle sine gudgivne evner og
  gaver og tage del i de funktioner og tjenester, der svarer hertil.
  c. det juridiske, hvor man får del i de rettigheder, menigheden har i forhold til kirkelige
  handlinger med borgerlig gyldighed, skattevæsenets fradragsregler o. lign.
  d. det økonomiske, hvor man efter evne forsøger at bidrage til menighedens fælles
  økonomi.
  e. det praktiske, hvor man på menighedsmøderne eller gennem referater herfra bliver
  orienteret om menighedens liv – og hvor man i det omfang, det er muligt tager
  medansvar for dens virke, så som ledelse, diverse arbejdsgrene, praktisk arbejde, osv.
  Bilag 2
  Ad § 9.2 – Mediation
  Frivillighed: Mediation er fuldstændig frivillig, og det vil være muligt for både parterne og
  mediator at forlade mediationen, såfremt de måtte ønske det.
  Fortrolighed: Alt, hvad der bliver sagt og udvekslet under mediationen, er fortroligt,
  hvilket sikrer, at parterne kan tale fuldstændig frit under selve processen.
  Mediator upartisk: Mediator vil altid sørge for, at ingen af parterne er i tvivl om, at
  han/hun ikke tager parti for den ene eller den anden part, ligesom mediator heller ikke
  selv vil have nogen interesse i udfaldet af mediationen, hvilket sikrer, at parterne trygt
  kan få deres konflikter løst ved mediation.
  Struktureret proces: Selve processen, der ledes af mediator, vil af mediator være
  struktureret på en sådan måde, at parterne får de optimale betingelser for selv at få løst
  deres fælles konflikt. Under mediationen forhandler parterne udelukkende ved mediators
  tilstedeværelse, eller via mediator.
  Tredje personen træffer ingen afgørelse, det gør parterne selv: Det understreges således,
  at mediator er behjælpelig med selve processen. Løsningen ligger hos parterne selv, og at
  det således ikke kan forventes, at der vil blive truffet nogen afgørelse, af mediator.
  Parterne kan beslutte en gang at gentage mediations-processen med en ny mediator,
  såfremt de ønsker det.