§ 1 Navn og adresse 1. Menighedens navn er: Strandvejskirken. 2. Menigheden blev stiftet den 7. marts 1886 i Helsingør og er tilsluttet kirkesamfundet Det Danske Missionsforbund. 3. Kirkens adresse er: Humlebæk Strandvej 54, Humlebæk

§ 2 Formål 1. Menighedens formål er at være et kristent fællesskab for børn, unge og voksne. 2. Menighedens opgaver er a. at være et åbent fællesskab for alle, der med Kristus som vejviser søger at modnes og udvikles til et liv i kærlighed for Gud og for sin næste. b. at efterleve missionsbefalingen og arbejde for evangeliets udbredelse i Danmark såvel som resten af verden.

§ 3 Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 1. Menigheden tilslutter sig Det Danske Missionsforbunds formål, love og vedtægter samt det kirke- og menighedssyn, bibelsyn og den sakramenteopfattelse, som er formuleret i kirkesamfundets første synode af 1967. 2. Menigheden deltager i Missionsforbundets fælles opgaver og økonomi.

§ 4 Medlemmer 1. Som medlem af menigheden optages enhver, der bekender sig til troen på Jesus Kristus som Herre og Frelser (iflg. den apostolske trosbekendelse) – og som i øvrigt kan tilslutte sig § 2. 2. Anmodning om optagelse eller overflytning fra en anden menighed rettes præst eller menighedsråd, der sammen afgør om optagelse kan finde sted. 3. Hvis man ønsker at beholde sit medlemskab i et andet frikirkesamfund tilsluttet Danske Kirkers Råd, kan man optages som associeret medlem i menigheden. Associerede medlemmer har fulde medlemsrettigheder. 4. Som medlem af menigheden indgår man i et fællesskab med de rettigheder og muligheder såvel som gensidige forpligtelser, dette indebærer.

§ 5 Menighedsmøde/Årsmøde. 1. Menighedsmødet/årsmødet er menighedens øverste myndighed. 2. Indkaldelse skal ske skriftligt senest to uger før mødets afholdelse. 3. Under menighedsmødet hører:  Godkendelse af referat  Behandling af forslag  Større bevillinger og økonomiske dispositioner  Vedtægtsændringer  Ansættelser  Drøftelse af menighedens arbejde og økonomi

Årsmøde 4. Hvert år i 1. kvartal afholdes ordinært årsmøde. Årsmødet skal have følgende punkter på dagsordenen:  Valg af dirigent  Godkendelse af referat  Godkendelse af menighedsrådets årsberetning  Godkendelse af revideret årsregnskab  Valg af medlemmer til menighedsrådet  Valg af suppleanter  Valg af revisorer  Behandling af forslag  Forelæggelse af budget til godkendelse

  1. Ethvert medlem kan indsende forslag til behandling på menighedsmødet/årsmødet. Forslag skal være menighedsrådet i hænde senest to uger før mødet. 6. Endelig dagsorden udsendes til alle medlemmer senest én uge før menighedsmødet/årsmødet. 7. Over alle beslutninger på menighedsmødet/årsmødet tages referat, der underskrives af menighedsrådet. 8. Der kan indkaldes til menighedsmøde hvis 1/5 af menighedens medlemmer eller et flertal i menighedsrådet ønsker det. 9. Hvert medlem har tale- og stemmeret ved menighedsmødet/årsmødet. Det er muligt at stemme pr. brev eller ved fuldmagt, der senest skal afleveres til menighedsrådet ved mødets begyndelse. 10. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal. Hvis et forslag kun opnår ringe stemmemajoritet, kan menighedsrådet beslutte at udsætte afgørelsen til næste menighedsmøde. 11. Skriftlig afstemning skal foretages, når ét medlem ønsker det. 12. Alle personvalg skal være skriftlige. 13. Køb og salg af fast ejendom kan kun ske ved beslutning på et menighedsmøde, hvor sagen tydeligt fremgår af indkaldelsen, og hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for. Hvis mødet ikke samler 2/3 af samtlige medlemmer foretages en vejledende afstemning blandt de fremmødte. Hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for, kan der indkaldes til et nyt menighedsmøde, hvor forslaget kan vedtages med simpelt flertal.

§ 6 Menighedsrådet 1. Menighedsrådet er ansvarligt for menighedens åndelige og administrative ledelse. Menighedsrådet godkender ledere til arbejdsgrene og permanente udvalg. Menighedsrådet er ansvarlig for, at menighedsmødets beslutninger udføres. Menighedsrådet består af 5 eller 7 medlemmer. 2. Menighedens præst(er) deltager i menighedsrådets møder. 3. Menighedsrådets medlemmer skal være åndelige vejledere i menigheden. De skal føre tilsyn med menighedens forskellige arbejdsgrene, drage omsorg for medlemmerne og så vidt muligt mægle og vejlede i uenigheder i overensstemmelse med Bibelens budskab. De er ansvarlige for forkyndelsen og sakramenternes forvaltning. De skal være opmærk-somme på medlemmernes gudgivne nådegaver og talenter, så de udvikles til – og bekræftes i – tjenester i menigheden. 4. Det er menighedsrådets opgave at vejlede og formane i situationer, hvor et medlem i menigheden lever et liv, der er i åbenlys modsætning til den kristne bekendelse og menighedens almene anerkendte normer. Hvis formaningen ikke har nogen virkning, kan menighedsrådet anmode vedkommende om at træde ud af menigheden. Afvises denne anmodning, kan menighedsrådet indstille til menighedsmødet, at den pågældende udelukkes af menigheden – Et udelukket medlem kan genoptages, såfremt gensidig forståelse og forsoning finder sted. 5. Menighedsrådets medlemmer vælges på menighedens årsmøde for en toårig periode med afgang af 2(3) eller 3(4) medlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted. 6. Et rådsmedlem skal opnå 2/3 af de afgivne stemmer for at blive valgt. 7. Menighedsrådet konstituerer sig selv med formand, sekretær og økonomisekretær. 8. Der tages referat af menighedsrådets møder. Dette underskrives af menighedsrådets medlemmer. 9. Menighedsrådet har ansvar for at udarbejde et budget for menighedens økonomi, som godkendes på årsmødet. Menighedsrådet har ansvar for at budgettet overholdes. Tillægsbevillinger kan opnås efter § 5.3
§ 7 Regnskab og revision 1. Menighedens regnskabsår følger kalenderåret. 2. Årsregnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges på skift af årsmødet for en toårig periode.
§ 8 Tegning og hæftelse 1. Menigheden forpligtes udadtil ved underskrifter af to af menighedsrådet udpegede personer i forening. Disse kan alene agere på baggrund af råds- menigheds- årsmødernes beslutningsreferater indenfor rammerne af den af menigheden godkendte økonomi, herunder budget og tillægsbevillinger. 2. Menighedens medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, der påhviler menigheden, og de har ingen personlig ejendomsret over menighedens ejendele.

§ 9 Mediation 1. Uenighed i menigheden skal altid søges løst lokalt gennem menighedens vedtægtsmæssige instanser, års- menigheds- og rådsmøder og/eller formelle mæglingsmøder hvor rådet samtaler med parterne for at bilægge uenigheden.

  1. Hvis der i menigheden opstår uenighed, som ikke kan løses lokalt, skal parterne medvirke til mediation, såfremt der kan udpeges en egnet mediator. En mediator skal nyde fuld tillid fra alle sagens parter for at kunne udpeges. Processen ”mediation” og mediator besluttes på et menigheds- eller årsmøde.

Mediation foregår efter de retningslinjer, der er beskrevet i vedhæftede bilag.

Såfremt uenigheden ikke kan løses lokalt (§ 9.1), og mediation (§ 9.2), efter seriøse forsøg, mislykkes, eller det ikke er muligt at udpege en kvalificeret mediator, gælder § 9.3

  1. Det Danske Missionsforbunds Forbundsrådet har den endelige afgørelse. Indeholder uenigheden retten til den fortsat brug og ejerskab af menighedens ejendomme og øvrige aktiver, tilfalder ejendommene og de øvrige aktiver den part, som Forbundsrådet giver medhold. Passiver følger den part der får tildelt retten til aktivet.
  2. Undtagelse for § 9.3. I tilfælde af uenighed om menig-hedens medlemskab af Det Danske Missionsforbund, hvor Forbundsrådet vil være inhabilt, kan spørgsmålet alene afgøres iht. disse vedtægters bestemmelser herom i § 11.

§ 10 Opløsning af menigheden 1. Menigheden opløses, hvis menighedens medlemstal bliver mindre end fem. 2. Ved opløsning af menigheden tilfalder menighedens formue Det Danske Missionsforbund. 3. Menigheden kan opløse sig selv, indgå fusion, eller deling efter retningslinjerne i § 12

§ 11 Udmeldelse af Det Danske Missionsforbund 1. Udmeldelse af Det Danske Missionsforbund kan ske, såfremt beslutningen er vedtaget med 2/3 af menighedens medlemmer på et menighedsmøde. 2. Forbundsrådet skal med 2 måneders varsel være skriftligt indbudt til menighedsmødet og have lejlighed til at tale Missionsforbundets sag. 3. Hvis mødet ikke samler 2/3 af menighedens medlemmer foretages en vejledende afstemning blandt de fremmødte. Hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for en udmeldelse, kan der indkaldes til et nyt menighedsmøde. Det kan tidligst finde sted 6 måneder efter det første møde. Ved dette møde kan udmeldelse vedtages med simpelt flertal.

§ 12 Ændring af vedtægter 1. Vedtægtsændringer kan kun ske ved beslutning på et menighedsmøde/årsmøde, og hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for. Hvis mødet ikke samler 2/3 af samtlige medlemmer foretages en vejledende afstemning blandt de fremmødte. Hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for, kan der indkaldes til et nyt menighedsmøde, hvor vedtægtsændringerne kan vedtages med simpelt flertal.


Bilag 1

Ad § 4.4 – Medlemmer Et menighedsfællesskab er både et åndeligt, socialt og et juridisk fællesskab. Ved at søge medlemskab i menigheden udtrykker man ønske om at blive en del af dette fællesskab på flere områder: a. det sociale, hvor man bliver en del af en levende organisme, der anser gensidig omsorg og opmærksomhed for vigtig. b. det tjenestemæssige, hvor man udfordres til at finde og udvikle sine gudgivne evner og gaver og tage del i de funktioner og tjenester, der svarer hertil. c. det juridiske, hvor man får del i de rettigheder, menigheden har i forhold til kirkelige handlinger med borgerlig gyldighed, skattevæsenets fradragsregler o. lign. d. det økonomiske, hvor man efter evne forsøger at bidrage til menighedens fælles økonomi. e. det praktiske, hvor man på menighedsmøderne eller gennem referater herfra bliver orienteret om menighedens liv – og hvor man i det omfang, det er muligt tager medansvar for dens virke, så som ledelse, diverse arbejdsgrene, praktisk arbejde, osv.

Bilag 2

Ad § 9.2 – Mediation Frivillighed: Mediation er fuldstændig frivillig, og det vil være muligt for både parterne og mediator at forlade mediationen, såfremt de måtte ønske det.
Fortrolighed: Alt, hvad der bliver sagt og udvekslet under mediationen, er fortroligt, hvilket sikrer, at parterne kan tale fuldstændig frit under selve processen.
Mediator upartisk: Mediator vil altid sørge for, at ingen af parterne er i tvivl om, at han/hun ikke tager parti for den ene eller den anden part, ligesom mediator heller ikke selv vil have nogen interesse i udfaldet af mediationen, hvilket sikrer, at parterne trygt kan få deres konflikter løst ved mediation.
Struktureret proces: Selve processen, der ledes af mediator, vil af mediator være struktureret på en sådan måde, at parterne får de optimale betingelser for selv at få løst deres fælles konflikt. Under mediationen forhandler parterne udelukkende ved mediators tilstedeværelse, eller via mediator.
Tredje personen træffer ingen afgørelse, det gør parterne selv: Det understreges således, at mediator er behjælpelig med selve processen. Løsningen ligger hos parterne selv, og at det således ikke kan forventes, at der vil blive truffet nogen afgørelse, af mediator.
Parterne kan beslutte en gang at gentage mediations-processen med en ny mediator, såfremt de ønsker det.